Дослідження стресу у персоналу під час воєнного стану: фрагмент звіту

У дослідженні, яке було проведено у вересні цього року, взяли участь 74 співробітники одного з підприємств енергетичного сектору України. Анкетне опитування було реалізовано онлайн в анонімному режимі. Виявлялися такі показники: 1) емоційний стан, працездатність, фізіологічний стан, рівень мотивації; 2) вплив зовнішніх (стосовно організації) факторів на стан; 3) вплив внутрішньоорганізаційних умов як профілактика негативних наслідків стресу; 4) ефективність особистісних ресурсів працівників для профілактики стресового стану.

За допомогою застосування до отриманих відповідей респондентів методів кореляційного аналізу було виявлено такі закономірності, які можуть бути використані у плануванні програм супроводу персоналу у період воєнного стану та наступного періоду відновлення економіки.

Статистично найбільший вплив на рівень стресу надає фактор відсутності бачення майбутнього і скорочення горизонту особистого планування. Переважно невизначеність майбутнього турбує молодих працівників. Фахівці більше переймаються перспективами, ніж менеджери. Цікавий факт – люди без дітей більше схильні до стресу. Можливо, наявність дітей забезпечує певну визначеність у перспективах та впорядковує життя. Як і очікувалося, посилюють негативний вплив невизначеності майбутнього посилення військових дій на території України, що почалося на момент дослідження, прогнози щодо економічної ситуації в країні та особисті обставини, зокрема, пов’язані із турботою про літніх родичів.

Внутрішньоорганізаційні фактори, що сприймаються як такі, що підтримують і допомагають знижувати рівень стресу. 1) Розуміння стратегії компанії та свого місця в ній. У тих, хто має більше ясності в цьому питанні, статистично менша ймовірність еміграції та звільнення як способу вирішення своїх проблем. 2) Відчуття стабільності зайнятості виявилося особливо важливим для тих, хто на віддаленій роботі. 3) Можливість доведення своєї думки до керівництва впливає на настрій, працездатність, мотивацію, підвищує розуміння стратегії компанії та свого місця, пов’язане із відчуттям стабільності зайнятості. 4) Виділилася група соціально-психологічних аспектів: а) відносини між колегами (важливо для тих, хто залучений до діяльності компанії та відзначив для себе важливими розуміння її стратегії та облік своєї думки керівництвом); б) моральне заохочення, підтримка з боку керівництва (особливо для тих, хто у розлуці з партнером, у кого близький на фронті або загинув, хто працює віддалено, перебуваючи за кордоном), цей фактор статистично пов’язаний з вірою у розквіт України після війни. 5) Матеріальне заохочення не лише сприймається як засіб вирішення матеріальних проблем, але, в принципі, символізує визнання своїх заслуг, асоціюється з такими факторами, як повага до думки з боку керівництва, стабільність зайнятості, розуміння стратегії компанії та свого місця в ній, моральне заохочення. Фактор, особливо важливий для інтровертів – тих, хто як ресурс для подолання стресу використовує хобі та саморегуляцію (самодисципліна, режим дня та фізичні вправи). 6) Соціальна підтримка, заходи, що проводяться в компанії – особливо важливий фактор для тих, хто працює на віддаленні, у кого близька людина в ЗСУ, для патріотів. Фактор тісно пов’язаний з усіма ознаками включеності до організаційного середовища, хто потребує інформації, щоб впоратися із тривогою. Ця група заходів важлива для людей, орієнтованих на стабільність та старанність.

Особисті копінг-стратегії працівників – ресурси для подолання стресу, які вони використовують: віра у розквіт України після війни, самодисципліна, режим дня та фізичні вправи (достовірно пов’язані з меншим рівнем стресу), а також популярні, але статистично не пов’язані зі стресостійкістю: підтримка звичної рутини та порядку, хобі, перегляд хороших фільмів, музика, читання. Важливий додатковий вивід. За сукупністю взаємозв’язків визначилася підгрупа співробітників, які мають відносно низький рівень стресу, виражену залученість у справи підприємства і внутрішню мотивацію до праці. Усіх їх поєднує настрій на рішучі дії та готовність до змін у своєму житті – властивість, що формується у тренінгах та пов’язана з інформаційною роботою.

Продовження дослідження у 2023 році

Исследование стресса у персонала в период военного положения

В исследовании, проведенном в сентябре текущего года, приняли участие 74 сотрудника одного из предприятий энергетического сектора Украины. Анкетный опрос был проведен с использованием компьютерных технологий в анонимном режиме. Выявлялись следующие показатели: 1) эмоциональный фон, работоспособность, физиологическое состояние, уровень мотивации; 2) действие внешних (по отношению к организации) факторов на состояние; 3) воздействие внутриорганизационных условий в качестве профилактики негативных последствий стресса; 4) эффективность личностных ресурсов для профилактики стрессового состояния.

Посредством применения к полученным ответам респондентов методов корреляционного анализа были выявлены следующие закономерности, которые могут быть использованы в планировании мероприятий сопровождения персонала в период военного положения и последующего периода восстановления.

Статистически наибольшее влияние на уровень стресса оказывает фактор отсутствия видения будущего и сокращение горизонта личного планирования. В большей степени неопределенность будущего беспокоит молодых. Специалисты более озабочены перспективами, чем менеджеры. Интересный факт – люди без детей в большей степени предрасположены к стрессу, возможно, наличие детей обеспечивает некоторую определенность в перспективах и упорядочивает жизнь. Как и ожидалось, усиливают негативное влияние неопределенности обострение военных действий на территории Украины, прогнозы относительно экономической ситуации в стране и личные обстоятельства, в частности, связанные с заботой о пожилых родственниках.

Внутриорганизационные факторы, воспринимаемые как поддерживающие и помогающие снижать уровень стресса.

  1. Понимание стратегии компании и своего места в ней. У тех, кто имеет больше ясности в этом вопросе, статистически меньше вероятность эмиграции и увольнения как способа решения своих проблем.
  2. Ощущение стабильности занятости оказалось особенно важно для тех, кто на удаленной работе
  3. Возможность доведения своего мнения до руководства влияет на настроение, работоспособность, мотивацию, повышает понимание стратегии компании и своего места, связано с ощущением стабильности занятости.
  4. Выделилась группа социально-психологических аспектов: а) отношения между коллегами (важно для тех, кто вовлечен в деятельность компании и отметил для себя важными понимание ее стратегии и учет своего мнения руководством); б) моральное поощрение, поддержка со стороны руководства (особенно для тех, кто в разлуке с супругом, у кого близкий на фронте или погиб, кто работает удаленно, находясь за границей), статистически связан с верой в расцвет Украины после войны.
  5. Материальное поощрение не только воспринимается как средство решения материальных проблем, но, в принципе, символизирует признание своих заслуг и своей нужности, ассоциируется с такими факторами, как учет мнения руководством, стабильность занятости, понимание стратегии компании и своего места в ней, моральное поощрение. Фактор, особенно важный для интровертов – тех, кто в качестве ресурса для преодоления стресса использует хобби и саморегуляцию (самодисциплина, режим дня и физические упражнения).
  6. Социальная поддержка, мероприятия, которые проводятся в компании – особенно важный фактор для тех, кто работает на удаленке, у кого близкий человек в ЗСУ, для патриотов, тесно связан со всеми признаками включенности в организационную среду, кто нуждается в информации, чтобы справиться с тревогой. Эта группа мероприятий важна на людей, ориентированных на стабильность и исполнительность.

Личные копинг-стратегии – ресурсы для преодоления стресса, которые используют сотрудники: Вера в расцвет Украины после войны, самодисциплина, режим дня и физические упражнения (достоверно связаны с меньшим уровнем стресса), а также популярные, но статистически не доказавшие свою эффективность: поддержка привычной рутины и порядка, хобби, просмотр хороших фильмов, музыка, чтение. По совокупности взаимосвязей определилась подгруппа сотрудников, у которых выявлен относительно низкий уровень стресса, выраженная вовлеченность в дела компании и внутренняя мотивация к труду. Всех их объединяет настрой на решительные действия и готовность к переменам в своей жизни – свойство, формируемое в тренингах и связанное с информационной работой.