Глосарій HR-термінів

Прочитать на русском языке: Глоссарий

Атестація (персоналу) – систематична комплексна формалізована оцінка відповідності рівня кваліфікації, професіоналізму та продуктивності діяльності працівників вимогам роботи що вони виконують.

Валідність методу – показник, що визначає обґрунтованість та точність вимірювання певної характеристики за допомогою певного метода. Валідне вимірювання – це те, яке оцінює саме те, що описано у цілях методу. Прогностична валідність методу оцінки визначається можливістю передбачити професійну поведінку людини в реальних ситуаціях у майбутній діяльності. Валідність тесту для оцінки професійних якостей у конкретному виді діяльності забезпечується процедурою ревалідізації (див. Ревалідізація).

Грейдування – це метод розподілу всіх посад у організації в такій ієрархії, яка дозволяє оплачувати працю чітко залежно від рівня складності, змістовності праці та внеску працівника у результати діяльності всього підприємства. Грейд – група посад, що перебувають у одному інтервалі, який об’єднує рівнозначні за цінністю та “вартістю праці” види робіт з однаковим діапазоном оплати.

Кастомізація тесту – адаптація під потреби та специфіку діяльності користувача. Наприклад, для кейс-тесту можуть бути адаптовані ситуації під конкретний зміст роботи та професійний сленг. Можуть бути розраховані корпоративні норми за тестом для конкретних категорій (виконавців або менеджерів).

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) – науково обґрунтований підхід до психологічного консультування, що зосереджується на зміні негативних думок, емоцій та поведінок, які сприяють розвитку різних психічних та емоційних проблем. 

Командна роль – це поведінкова модель, яка проявляється як спосіб виконання певних завдань у команді і залежить від навичок та особистісних якостей. Наприклад, М. Белбін виділяє 3 групи командних ролей: орієнтовані на дії, орієнтовані на роздуми і соціально орієнтовані.

Компетенція – сукупність проявлених у поведінці якостей (знань, вмінь, здібностей, особистісних рис і цінностей), необхідних для успішного виконання робочих завдань.

Надійність методу психологічної оцінки – точність методу, відтворюваність результатів, ймовірність отримання за допомогою методу одних і тих же результатів при повторному вимірюванні.

Процес (у широкому сенсі) – сукупність послідовних дій для досягнення певного результату.

Процес (у контексті теорії організації) – стійка та цілеспрямована сукупність взаємозв’язаних дій, які за певною технологією перетворюють входи в виходи для отримання передбачених заздалегідь продуктів, результатів або послуг, що представляють цінність для споживача. Бізнес-процес – сукупність взаємозв’язаних заходів або робіт, спрямованих на створення певного продукту або послуги для споживачів.

Ревалідизація тесту – перевірка надійності та валідності тесту для застосування на вибірці професіоналів конкретної сфери. Показники з тестів людей, які вже працюють у конкретній сфері, порівнюються з даними про їх ефективність, які збираються від експертів (інших фахівців, керівництва, відділу кадрів).

Стиль управління – це модель поведінки керівника, на основі якої будується взаємодія з підлеглими: прийняття рішень, визначення відповідальних, розподіл повноважень і комунікація, мотивація і контроль.

Тест ситуаційних суджень (Situational judgment test) — метод психологічного оцінювання респондентів шляхом пред’явлення їм змодельованих робочих ситуацій, персонажі яких зіткнулися з проблемою.

Team Health – сукупність показників стану робочої групи, що визначають міру її продуктивності, здатності до виконання завдань, що стоять перед нею, відновлення ресурсів і задоволеності людей, що входять до неї.

Соціометрія – спосіб дослідження формальних і неформальних зв’язків між колегами, міжособистісних відносин у соціальній групі (виробничий колектив, управлінська команда, робоча група проекту) з урахуванням критеріїв: діловий вибір, ділове заперечення і неформальний вибір тощо.

Функції управління (менеджерські функції) – спеціалізовані за певною ознакою та відносно самостійні сукупності дій керівника, що дозволяють здійснювати управлінський вплив. Загальні функції управління (класичні адміністративні функції): прогнозування, планування, прийняття рішень, організація, комунікація, мотивація, контроль, корекція. В сукупності всі функції управління утворюють універсальний цикл управління (процесуальний інваріант).

Управлінська роль – відповідна очікуванням та нормам виконання діяльності спосіб поведінки керівника для забезпечення цілей організації. Виражена роль може бути пов’язана з індивідуальним стилем і представленістю в поведінці певних управлінських функцій. Приклади ролей за Адізесом: підприємець, адміністратор; за Мінцбергом: номінальний керівник, лідер і т.д.